توضیحات

صافی بنزین.فیلتر سوخت.fuel filter

صافی بنزین نیسان پیکاپ و رونیز

NISSAN PICKUP/RONIZ FUEL FILTER

16400-41b05

16400 41b05c 300x168 - صافی بنزین نیسان پیکاپ و رونیز