توضیحات

فیلتر روغن.oil filter

فیلتر روغن تویوتا پرادو 6

toyoya prado 6 oil filter

90915-YZZD4

90915 YZZD4c 300x227 - فیلتر روغن تویوتا پرادو 6