توضیحات

صافی بنزین.فیلتر سوخت.fuel filter

صافی بنزین تویوتا هایلکوس

TOYOTA HYLUX FUEL FILTER

23300-75140

23300 75140c 300x184 - صافی بنزین تویوتا هایلکوس